ทช.เร่งออกแบบถนนสาย ข 2 แนวผังเมืองรวมเชื่อมศูนย์ราชการสระบุรี

กรมทางหลวงชนบท เร่งสำรวจออกแบบเส้นทางต่อเชื่อมระหว่างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรีกับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ มุ่งแบ่งเบาจราจรในเขตเมืองออกสู่ถนนมิตรภาพ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชน

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จังหวัดสระบุรีมีการขยายตัวทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการด้านขนส่งตามมา ในขณะที่โครงข่ายถนนเดิมคับแคบและไม่เพียงพอเนื่องจากพื้นที่ชุมชน ที่หนาแน่น โดยในปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมสระบุรี แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อถนนมิตรภาพเข้าศูนย์ราชการสระบุรี

ดังนั้นเพื่อให้การเชื่อมต่อโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ สนับสนุนการเดินทางในเขตชุมชนเมืองสระบุรีให้สามารถสัญจรระหว่างเขตชุมชนเมืองสระบุรีไปยังศูนย์ราชการแห่งใหม่ และถนนมิตรภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ระบบขนส่งทางรางโดยออกแบบให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ขานรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงจำเป็นต้องทำการสำรวจและออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ทช.จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้แก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศโครงการ (คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563) โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน การนำเสนอแนวทางการออกแบบบ แนวทางศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมรับฟังความเห็นจากที่ประชุมและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
การออกแบบต่อไป

ครั้งที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อย (คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563) โดยจะมีการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ข้อมูลการออกแบบถนนเบื้องต้น มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงให้การดำเนินงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ครั้งที่ 3 การปัจฉิมนิเทศโครงการ (คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563) โดยจะมีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด การเสนอร่างผลการออกแบบ แนวเส้นทางที่ได้รับการออกแบบ ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงเพิ่มเติมให้รูปแบบก่อสร้างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไป