เสร็จแล้ว!!ต่างระดับจุดตัดทุ่งสง จ.นครศรีฯ

เสร็จแล้ว ! ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช กรมทางหลวงมุ่งแก้ปัญหาจราจรหนาแน่น รองรับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เชื่อมมาเลเซียและสิงคโปร์


ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง แจ้งว่า โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 (เพชรเกษม) กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่น เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 41 เป็นทางหลวงสายหลักในการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ทั้งหมด และทางหลวงหมายเลข 403 เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดตรัง อีกทั้งในอนาคตหากมีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ซึ่งจะเป็นเส้นทาง Asian Highway เชื่อมประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จะสามารถรองรับปริมาณการจราจรให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น


โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 (เพชรเกษม) กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 ระหว่าง กม.238+766-กม.242 ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร กับทางหลวงหมายเลข 403 ระหว่าง กม.1 – กม.2+200 ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โดยลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงตามมาตรฐานทางชั้นพิเศษ มีขนาด 1 ช่องจราจร กว้าง 4.50 เมตร และไหล่ด้านละ 2 เมตร และ 1.50เมตร ทิศทางเดียว แบ่งเป็น
– สะพานที่ใช้สัญจรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดตรัง ทางขึ้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 41 ที่ กม. 240 ทางลงบริเวณทางหลวงหมายเลข 403 ที่ กม. 1+550 มีความยาว 608.5 เมตร ความกว้างผิวทาง 8-9 เมตร
– สะพานที่ใช้สัญจรจากจังหวัดตรังไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางขึ้นบริเวณทางหลวงหมายเลข403 ที่ กม. 1+850 ทางลงบริเวณทางหลวงหมายเลข 41 ที่ กม. 240+850 มีความยาว 943.95 เมตร ความกว้างผิวทาง 8-9 เมตร

โดยรวมงานก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 41 สะพานข้ามทางรถไฟ ที่ กม.241 ความยาว 172 เมตร ผิวทางกว้าง 20 เมตร งานก่อสร้างสะพานกลับรถที่ กม.239+400 ความยาว 280 เมตร ผิวทางกว้าง 6-8 เมตร งานก่อสร้างทางลอดที่ กม.240+540 ความกว้างผิวทาง 5.9 เมตร ผิวทางจราจรแบบแอลฟัลท์คอนกรีต พร้อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร งานวางท่อระบายน้ำบนสะพาน และงานอื่นๆ โดยการก่อสร้างได้คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการรวมทั้งออกแบบจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด ใช้งบประมาณ 968,540,000 บาท


โครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมสามารถรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง รวมถึงรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภายในประเทศและเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย