“เอเอ็มอาร์เอเซีย” ถือฤกษ์ 9 พย.63 เอ็มโอยูกลุ่มโชคนำชัยผลิตรถไฟฟ้า

“เอเอ็มอาร์เอเซีย” ถือฤกษ์ 9 พ.ย. 63 เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบรางภายใต้แบรนด์ “ไทยทีมเรลเวย์ : ThaiTEAM Railway” ดีเดย์ลงนามเอ็มโอยูกลุ่ม ”โชคนำชัย” ผลิตรถไฟฟ้าระบบรองฝีมือของคนไทยก่อนจ่อคิวดึงพันธมิตรร่วมทีมขับเคลื่อนโครงการอีกเพียบ!!!!

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ผู้นำกลุ่ม “ไทยทีมเรลเวย์ (ThaiTEAM Railway)” ที่เกิดการรวมกลุ่มภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย เปิดเผยว่า วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จะลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทโชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ภายใต้การนำของนายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัย

วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านพัฒนารถไฟฟ้าขนาดรองเป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยระบบรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งหลังลงนามความร่วมมือแล้วจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นสถานที่ทดสอบคุณภาพและมาตรฐานการใช้งานต่อไปโดยเน้นการศึกษาและพัฒนาระบบด้านต่างๆให้เกิดการนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริง

“หลังลงนามจะเริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือในเชิงวิชาการ แนวทางดำเนินการกับกลุ่มโชคนำชัย และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับค่อน) ที่เป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ หลังจากนี้ก็จะเริ่มเห็นความคืบหน้าด้านการผลิตเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะความร่วมมือ 1-2 รายนี้เท่านั้นยังมีผู้ประกอบอื่นๆจ่อเข้ามาร่วมมือผลักดันอีกหลายราย”

นายมารุตกล่าวอีกว่าโดยบางรายอาจเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนการผลิตกระจก เบาะ ราวจับ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง เป็นการเฉพาะโดยตรง ตามคุณลักษณะเฉพาะ มีคุณภาพใช้งานที่ตรงตามการใช้งาน เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงตามความต้องการได้ล่วงหน้า

ทางด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่ต้องการจะเข้ามาร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านระบบรางนั้นนายมารุตกล่าวว่าอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ล่าสุดหารือเรื่องการพัฒนาระบบชาร์จไฟได้อย่างไรบ้าง เป็นต้น อีกทั้งยังได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6 ในการพัฒนาระบบฟีดเดอร์เชื่อมโยงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ย่านรังสิต

ดังนั้นหากหน่วยไหนมีศักยภาพสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ก็จะเข้าไปสนับสนุนหรือต่อยอดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ล่าสุดอยู่ระหว่างร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อร่วมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนระบบรางที่ปัจจุบันได้รับงบประมาณ 100 ล้านบาทไปก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบราง ว่าจะสามารถต่อยอดการศึกษาไปสู่การพัฒนาได้ภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบได้อย่างไรบ้าง ทั้งระบบการออกแบบ การผลิต ทดสอบการเดินรถ เป็นต้น

“การลงนามความร่วมมือในวันที่ 9 พ.ย.นี้เป็นแรงผลักดันของการเริ่มขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อเติมเต็มสู่ภาคส่วนต่างๆมากขึ้น คิดเสมอว่าหากนำบุคลากรที่มีศักยภาพแต่ละส่วนมายกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถจะเกิดเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าของประเทศไทยเองได้”

ทั้งนี้ในวันที่ 9 พ.ย. 2563 ภายหลังพิธีการลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรองเสร็จสิ้นแล้ว “ไทยทีมเรลเวย์” ยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยด้วยกลุ่ม ThaiTEAM ภายใต้แนวนโยบายของรัฐ” โดยผู้แทนของภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับค่อน) กลุ่มบริษัทโชคนำชัย และบริษัท เอเอ็มอาร์เอเซียจำกัด เพื่อรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ. ก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป” นายมารุตกล่าวในตอนท้าย