ไทยทีม : Thai TEAM เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Thai First

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับความร่วมมือของภาคเอกชนที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรางโดยคนไทย เพื่อคนไทยระหว่างนายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กับ นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทโชคนำชัย โดยบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ได้ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาโครงการระบบตัวรถไฟฟ้าขนาดรอง (Feeder Line) เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยระบบรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเน้นเรื่องของการศึกษาและพัฒนาระบบต่างๆ ให้เกิดการนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้จริง

โดยนายมารุตให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Thai Team ว่าย้อนหลังไปประมาณ 10 กว่าปี “เอเอ็มอาร์เอเซีย” เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ได้รับงานออกแบบติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกว่า Turnkey Project คืองานส่วนต่อขยายสายสีเขียวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรี จากสถานีตากสินไปวงเวียนใหญ่ของกรุงเทพมหานคร และได้ทำงานส่วนต่อขยายสายสีเขียวอย่างต่อเนื่องอีก 30 กว่าสถานี และศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าอีกสองแห่ง ซึ่งจะให้บริการถึงคูคตในเดือนธันวาคมปีนี้

นอกจากสายสีเขียวที่เป็นระบบรถไฟฟ้าสายหลักแล้วยังได้รับความไว้วางใจให้ทำโครงการระบบขนส่งมวลชนสายรอง (Feeder system) โครงการแรกของประเทศไทย คือรถไฟฟ้าสายสีทอง (ช่วงธนบุรี-คลองสาน) ที่เอเอ็มอาร์เอเซียเป็นผู้ออกแบบและติดตั้ง และบริหารงานทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้เช่นกัน

ล่าสุดที่บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับเหมาหลักทั้งระบบของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ทำให้บริษัทได้รับโอกาสที่จะคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ผลิตในประเทศ ที่เราเรียกกันว่า Local Contents นำมาใช้งานในโครงการได้มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ซื้อคือบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดและ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

นอกจากประสบการณ์ในฐานะผู้ออกแบบติดตั้งระบบรถไฟฟ้าทั้งสายหลักและสายรองในประเทศไทยแล้ว “เอเอ็มอาร์เอเซีย” ยังได้พัฒนาอุปกรณ์สำหรับการเดินรถไฟฟ้า เช่น ระบบหยุดรถฉุกเฉิน ระบบจอแสดงตำแหน่งรถไฟฟ้าและรถ BRT ระบบตรวจสอบการทำงานกล้องในรถไฟฟ้า ซึ่งได้พัฒนาเพื่อจำหน่ายตามมาตรฐานสากล พร้อมกับได้นำไปจัดแสดงในงาน InnoTrans ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ยังเน้นย้ำว่าคนไทยมีศักยภาพในการพัฒนาและจัดทำอุปกรณ์และระบบเสริมการเดินรถไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่การออกแบบ ผลิต ติดตั้งพร้อมทดสอบ บริการซ่อมบำรุง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนให้มีการใช้สินค้าในประเทศภายในแนวนโยบาย “Thai First” จึงได้นำความคิดนี้ไปหารือกับกลุ่มนักอุตสาหกรรมผู้ผลิตในประเทศ เช่น บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด, บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ยางโอตานิ จำกัด, บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้มีแนวคิดตรงกันที่จะรวมกลุ่มกันขึ้นภายใต้ “Thai Team” ซึ่งเชื่อว่าการผนึกกำลังกันนี้จะทำให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นภาครัฐ หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เชื่อมั่นและมาร่วมส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงบนระบบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล

“จากการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ถือเป็นการเริ่มต้นของโครงการ Thai Team ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมระบบรางและขนส่งมวลชนของประเทศโดยคนไทย เพื่อคนไทย ตามนโยบาย Thai First ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง และเชื่อว่าพวกเราพร้อมจะเดินหน้าตามแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป” นายมารุตกล่าวในตอนท้าย