กรมเจ้าท่า พลิกโฉมท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน จ.กระบี่

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เดินหน้าภารกิจปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ และท่าเรือปากเมง จ.ตรัง รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันยกระดับพัฒนาท่าเรือ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภาคการท่องเที่ยวทางน้ำหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกในช่วงเทศกาลมากกว่า 1,000 คนและมีเรือเข้ามาใช้บริการไม่น้อยกว่า 70-80 ลำ ต่อวัน ขนาดท่าเทียบเรือไม่เกิน 20-50 ตันกรอสส์ เป็นท่าเรือท่องเที่ยวทางเลือกในการเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ เกาะพีพี อ่าวพระนาง จังหวัดภูเก็ต เกาะรอก จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะในทะเล จังหวัดตรัง เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

ปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ขนาดท่าเทียบเรือและอาคารพักคอยผู้โดยสารไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยขยายท่าเทียบเรือใหม่ให้มีขนาด 10×75 เมตร สะพานทางเข้าท่าเทียบเรือกว้าง 6 เมตร หลังคาคลุมสะพานและท่าเรือ ขยายอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 11×20 เมตร จำนวน 2 หลัง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบคอมพิวเตอร์ งานภูมิสถาปัตย์ และงานปรับปรุงด้านอื่นๆ ตามรูปแบบงานก่อสร้างที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาบรรณกิจ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนเมษายน 2564

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน เพื่อรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมภายในจังหวัดกระบี่ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว สู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ตลอดจนสามารถรองรับการเชื่อมโยงการเดินทางในทุกมิติ ซึ่งคาดว่าหลังสถานการณ์ COVID-19 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวเป็นไปตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับพัฒนาท่าเรือยุคใหม่ สไตล์ NEW NORMAL ให้เป็นท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ปรับปรุงท่าเรือปากเมง จ.ตรัง

นายวิทยา กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่ามีภารกิจหลักในการกำกับดูแลและพัฒนาการขนส่งทางน้ำของประเทศ โดยส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำของประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ กรมเจ้าท่า จึงเดินหน้าแผนงานพัฒนาปรับปรุง ยกระดับท่าเรือ รองรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งฝั่งทะเลอันดามัน ฝั่งทะเลอ่าวไทย รวมถึงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง ฝั่งอันดามัน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย พร้อมหนุนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำหรือทางทะเลซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของประเทศไทย

ขณะนี้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเล มีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ แต่ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ นอกจากสนับสนุนไทยเที่ยวไทย การสร้างท่าเรือก็มีความสำคัญ โดยกรมเจ้าท่าร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวทางน้ำ ทางทะเล เป็นการเชื่อมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือควบคู่กัน

สำหรับท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง ถือเป็นท่าเรือสำคัญของท้องทะเลอันดามันและเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไทยอีกแห่ง โดยท่าเรือปากเมงต้องได้รับการปรับปรุงเนื่องจากใช้งานมานานถึง 30 ปี มีสภาพทรุดโทรม และแออัดเป็นอย่างมาก ขนาดท่าเรือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด หรือเทศกาลต่างๆ มีทั้งเรือขนาดใหญ่ เรือหางยาว และเรือสปีดโบ๊ทเข้ามาใช้บริการถึงวันละไม่ต่ำกว่า 100 ลำ กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาบรรณกิจ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเป็นเวลา 630 วัน ใช้แนวคิดการออกแบบและการบริการเพื่อคนทุกกลุ่ม (Universal Design & Service Design) คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน ปี 2564 นี้

ทั้งนี้ หลังแล้วเสร็จจะมีการใช้งานที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีพื้นที่ท่าเรือที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่ามีพื้นที่การใช้สอยที่สามารถอำนวยความสะดวก สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรังและยังเป็นท่าเรือที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน อาทิ เส้นทาง ปากเมง-เกาะหลีเป๊ะ ปากเมง-เกาะลันตา เป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศอย่างมหาศาล พร้อมรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รองรับการเชื่อมโยงในอนาคต ลงเครื่องบิน ต่อรถ ลงเรือ ไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดตรัง เกิดเป็นเส้นทางการเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” ในอนาคตได้