กรมเจ้าท่าเผยโฉมใหม่ท่าเรือ “เทเวศน์-ท่าช้าง”

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เผยโฉมใหม่ “ท่าเรือเทเวศร์” พร้อมเปิดให้บริการ พค.64 ด้าน “อธิรัฐ” สั่งเร่งรัดงานปรับปรุง “ท่าเรือท่าช้าง” ให้เปิดบริการพร้อมเชื่อมอุโมงค์ของกทม.เข้าสู่พระบรมมหาราชวังได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าพร้อมด้วยนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมติดตามความคืบหน้างานพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารท่าเรือท่าช้างที่ให้บริการทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟากและท่าเรือท่องเที่ยว โดยมีนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่าให้รายละเอียดโครงการว่ามีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 12,324 คน/วัน รองรับเที่ยวเรือ 394 เที่ยว/วัน ส่งผลให้ท่าเรือเดิมที่มีขนาดเล็กมีความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

ดังนั้นกรมเจ้าท่าจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพักคอย จำนวน 2 หลัง ด้วยสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเก่า อีกทั้งยังเพิ่มขนาดพื้นที่ท่าเรือ 1,941 ตร.ม. พร้อมติดตั้งโป๊ะขนาด 6×12 ม. จำนวน 4 โป๊ะ และ 5×10 ม. จำนวน 2 โป๊ะ เพื่อให้ท่าเรือมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ ขณะนี้งานปรับปรุงคืบหน้ากว่าร้อยละ 50

ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการเร่งรัดงานปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ก่อนพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ โดยในระหว่างดำเนินการให้ดูแลพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัย ไม่กระทบผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา

โดยก่อนเปิดใช้ท่าเทียบเรือให้กรมเจ้าท่าจัดประชุมผู้ประกอบการเรือเพื่อวางแผนและกำหนดการใช้ท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ให้หาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าเรือเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในการบริการประชาชนต่อไป

จากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงเรือกรมเจ้าท่าไปยังท่าเรือเทเวศร์ ซึ่งเป็นท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 4,329 คน/วัน รองรับจำนวนเที่ยวเรือ 267 เที่ยว/วัน กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมห้องน้ำชาย หญิงและผู้พิการบนท่าเรือ

“ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 95 โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวมทั้งให้ติดตั้งเครื่องหมายและป้ายบอกทางให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกผู้เดินทางเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม(ท่าเทียบเรือตลาดเทวราช) เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทาง รถ-ราง-เรือ แบบไร้รอยต่อตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล”

สำหรับความสะดวกของท่าเรือท่าช้างนั้น เดิมมีแผงลอยร้านค้าที่เปิดให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่เมื่อกรุงเทพมหานครเข้ามาจัดระเบียบพร้อมเจาะอุโมงค์เชื่อมทางเดินเข้าสู่พระบรมมหาราชวังจะทำให้การเดินทางในบริเวณดังกล่าวของนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยมากขึ้น