ฟังเสียงชาวกระบี่ปรับปรุงถนนทล.4 (สามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง)

กรมทางหลวง เปิดเวทีฟังเสียงชาว จ.กระบี่ ปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 4 สามแยกปลาลัง – อ.เหนือคลอง คาดแก้ไขปัญหาจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง

วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ พันเอกสมบัติ สืบท้วม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ฝ่ายทหาร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง – อ.เหนือคลอง ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ในการศึกษา พื้นที่ศึกษาและแนวเส้นทางโครงการ สภาพแนวเส้นทางในปัจจุบัน ขอบเขตการศึกษาด้านต่างๆ ขั้นตอนดำเนินงาน แนวคิดรูปแบบการพัฒนาโครงการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ และแผนดำเนินงานในการพัฒนาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม

กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย สามแยกปลาลัง – อ.เหนือคลอง โดยมีพื้นที่การศึกษาครอบคลุม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกระบี่ และอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างฯ บริเวณ กม. 970+108.000 และจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างฯ บริเวณ กม.984+544.000 ระยะทางประมาณ 14.436 กิโลเมตร

สำหรับขอบเขตการศึกษาโครงการ ประกอบด้วย งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานวิศวกรรมและจราจร งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) งานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
สำหรับแนวคิดในการออกแบบและปรับปรุงแนวเส้นทางโครงการมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ถนนโดยทั่วไปของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จะขยายและปรับปรุงเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้างช่องละ 3.50 เมตรไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบคันดินถม และรูปแบบที่ 2 สำหรับบริเวณที่มีชุมชนสองข้างทางหนาแน่นและอยู่ประชิดเขตทางและมีการสัญจรของคนเดินเท้าสองฝั่งถนนจำนวนมาก จะออกแบบให้เป็น 8 ช่องจราจร ไป-กลับ กว้างช่องละ 3.50 เมตร และออกแบบให้มีทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า พร้อมทั้งออกแบบระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ นอกจากนี้ทางโครงการจะมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางแยก และจุดกลับรถ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาปัญหาจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองกระบี่ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.แนวคิดการออกแบบบริเวณสี่แยกตลาดเก่า ออกแบบให้เป็นสะพานยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 4 (ทิศทางเดียว ไปสามแยกปลาลัง) โครงสร้างสะพานยาวประมาณ 715 เมตร สะพานขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร สำหรับรถทิศทางไป อ.เหนือคลอง สามารถใช้ช่องจราจรระดับพื้นเดิมได้ตามปกติ
2.แนวคิดการออกแบบบริเวณหน้าเรือนจำ ออกแบบเป็นสะพานยกระดับ ความยาวของโครงสร้างสะพานความยาวประมาณ 500 เมตร โดยมีขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีขนาดความกว้างของช่องจราจรช่องละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 0.5 เมตร และไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณจราจร ของรถที่วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าวได้อย่างสะดวกทั้งสองทิศทาง และออกแบบให้มีช่องลอด 3.50 เมตร สำหรับกลับรถใต้สะพานสองทิศทาง 
3.แนวคิดการออกแบบบริเวณแยกสนามบินกระบี่ ออกแบบเป็นสะพานยกระดับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ความยาวโครงสร้างสะพานประมาณ 850 เมตร จำนวน 6 ช่องจราจร ไป-กลับ ความกว้างช่องจราจร 3.25 เมตร และมีไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร เพื่อแยกรถทางตรงให้สามารถเดินทางผ่านทางแยกได้อย่างสะดวกทั้งสองทิศทางและทำให้รถที่รอสัญญาณไฟจราจรเลี้ยวขวาเข้า-ออกสนามบินกระบี่ใช้เวลาในการรอสัญญาณไฟจราจรน้อยลง

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง จะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับประชาชนต่อไปพร้อมทั้งจะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ www.ทล4 แยกปลาลัง-เหนือคลอง.com