การท่าเรือรับฟังความเห็นปรับปรุงท่าเรือระนอง

การท่าเรือฯ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ท่าเรือระนอง

​ในวันนี้ (วันที่ 8 เมษายน 2564) พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง (ท่าเรือระนอง) จังหวัดระนอง โดยมีนายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการ กทท. พร้อมด้วยเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. ผู้บริหาร และพนักงาน กทท. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

​สำหรับการจัดประชุมฯ ดังกล่าว กทท. ได้ดำเนินการให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา (Consortium) ประกอบด้วย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ศึกษาและสำรวจออกแบบ (Detail Design) รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาศักยภาพ ทรน. และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมนำข้อเสนอต่างๆ ของภาคประชาชนไปประกอบการดำเนินโครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง (ทรน.) ให้มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง กทท. และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาให้สามารถดำเนินการควบคู่การดำเนินกิจการ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor: SEC) และ ทรน. เป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway)

​​การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมทั้งประชาชนร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอ/ห่วงกังวลในประเด็นด้านต่างๆ โดยผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะนำไปกำหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และรอบด้าน และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตในลำดับถัดไป