กทท.ปรับอัตราค่าธรรมเนียม การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้บริการตู้สินค้า

กทท. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูงตามสถานการณ์ปัจจุบัน

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้

• อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประเภทตู้สินค้า อัตราค่าธรรมเนียมเดิม อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน
(1 เมษายน 2564) (1 กรกฎาคม 2564)
ตู้มีสินค้าขนาด 20 ฟุต 38 บาท 45 บาท
ตู้มีสินค้าขนาด 40 ฟุต 76 บาท 90 บาท
ตู้มีสินค้าขนาดมากกว่า 40 ฟุต 86 บาท 101 บาท

ประเภทตู้สินค้า อัตราค่าธรรมเนียมเดิม อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน
(1 เมษายน 2564) (1 กรกฎาคม 2564)
ตู้สินค้าเปล่าขนาด 20 ฟุต 23 บาท 27 บาท
ตู้สินค้าเปล่าขนาด 40 ฟุต 46 บาท 54 บาท
ตู้สินค้าเปล่าขนาดมากกว่า 40 ฟุต 52 บาท 61 บาท
• อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่าเรือกรุงเทพ
เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมเดิม อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน
(1 เมษายน 2564) (1 กรกฎาคม 2564)
1,202 บาท / ชั่วโมง 1,432 บาท / ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง
1,435 บาท / ชั่วโมง 1,709 บาท / ชั่วโมง

(กรณีเศษของชั่วโมงแต่ไม่ถึง 30 นาที จะคิดเป็น 30 นาที และหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5