ทล.ขยาย 4 เลนเชื่อม อ.ท่าตูม-อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม – อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคอีสานตอนกลาง-ตอนล่าง รองรับขนส่งชายแดนไทย-กัมพูชา ใช้งบกว่า 736 ล้านบาท

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง(ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม – อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ระยะทาง 21.7 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเส้นทางสายย่อยเข้าสู่ทางสายหลัก อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางให้สามารถเดินทางจากอำเภอสู่จังหวัดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

สำหรับทางหลวงหมายเลข 214 เป็นโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง – ตอนล่าง โดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางตลอดสาย 264.66 กิโลเมตร ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้เป็นเส้นทางการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ทำให้มีผู้ใช้เส้นทางสายนี้เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว เกิดปัญหาจราจรติดขัด ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กรมทางหลวงเห็นถึงความสำคัญจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวง ตอน อ.ท่าตูม – อ.จอมพระ ตั้งแต่ กม.142+684 – กม.164+436 รวมระยะทาง 21.7 กิโลเมตร จาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร(ไป-กลับ) ผิวทาง Asphalt Concrete Surface กว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง มีผิวทางและไหล่ทางเป็น Asphaltic Concrete ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร ส่วนไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ใช้งบประมาณ 736,912,000 บาท

โครงการแล้วเสร็จ ทำให้เกิดระบบทางหลวงที่ทันสมัย เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพกระจายความเจริญ และการพัฒนาสู่ภูมิภาค อีกทั้งระบบคมนาคมขนส่งทางถนนสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงเกิดประโยชน์แก่ผู้สัญจรในเส้นทาง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่ง เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมั่นคง