รฟท.ชงตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อน รถไฟทางคู่สายใหม่ “เด่นชัย-เชียงของ”

รฟท.เร่งเสนอใช้แนวทางบูรณาการความร่วมมือผ่าน “คณะทำงาน” ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิติใหม่การร่วมขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่นำร่องรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย-เชียงของและบ้านไผ่-นครพนม

นายปัฐตพงศ์ บุญแก้ว วิศวกรกำกับการกองควบคุมงานวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 1 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ตามแนวทางปฏิบัติของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องการให้ใช้แนวทางปฏิบัติรูปแบบบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้สามารถสรุปการสั่งการจากระดับบนคือผู้บังคับบัญชาลงสู่ระดับล่าง คือระดับปฏิบัติการด้วยการตั้งคณะทำงานร่วมกันหลายฝ่ายจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ และยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศชาติ

ปัจจุบันเรื่องการเวนคืนจะเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินที่จะดำเนินการเรื่องการรังวัดซึ่งหน่วยงานในภูมิภาคจะทำงานค่อนข้างล่าช้า จึงต้องสรุปจากส่วนกลางโดยไม่ต้องไปเข้าคิวให้เสียเวลาการทำงาน ซึ่งจัดเป็นโมเดลการทำงานรูปแบบใหม่ที่รฟท.นำมาใช้ในปัจจุบันต่อการเร่งขับเคลื่อนรถไฟทางคู่สองสายใหม่

“อยู่ระหว่างการนำเสนอผู้บริหารให้ตั้งเรื่องนำเสนอกระทรวงคมนาคมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานมาดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องต่างๆอย่างบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะหน่วยงานต่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ของประเทศเพื่อให้การดำเนินโครงการขนาดใหญ่สามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วไม่สะดุดจนล่าช้าและยังสั่งการได้จากระดับบนสู่ระดับปฏิบัติการได้ทันที ประการสำคัญยังมีส่วนช่วยประหยัดงบประมาณในหลายด้านได้อีกทางหนึ่งด้วย”

บูรณาการร่วมกรมศุลกากรเปิดประตูการค้าเชียงของ

นายปัฐตพงศ์ กล่าวอีกว่า รฟท.ยังให้ความสำคัญในเรื่องกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืนโดยนำมาใช้งานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าในทางปฏิบัติสามารถทำได้บ้าง ไม่ได้บ้างก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างมีจำกัดในการเร่งส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับเหมาโครงการหากล่าช้าอาจจะนำมาซึ่งค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาในภายหลังที่จะส่งผลกระทบตามมาในท้ายที่สุดได้จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบรวดเร็ว

โดยกระบวนการทำงานรูปแบบนี้เชื่อว่าวิศวกรตลอดจนทีมคณะทำงานคนรุ่นใหม่อยากจะเห็นการขับเคลื่อนโครงการที่กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่อืดอาดยืดยาดเช่นในอดีตที่ผ่านมา แล้วยังจัดว่าเป็นโมเดลใหม่ที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันที่เชื่อว่ากระทรวงคมนาคมน่าจะเห็นดีเห็นชอบและให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างตรงเป้าหมายแน่นอน

สำหรับรถไฟทางคู่เส้นทางสายใหม่ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางช่วงเด่นชัย-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ และเส้นทางบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม จะเป็นโมเดลแรกที่จะนำรูปแบบการทำงานบูรณาการหน่วยเกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมทางหลวง กรมศุลกากร ฯลฯ มาตั้งคณะทำงานร่วมกันขับเคลื่อนรถไฟเส้นทางนี้ที่จะเชื่อมออกสู่เชียงของไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตต่อไป

เช่นเดียวกับการบูรณาการของกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับศุลกากรเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรางในการร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น จริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นที่ด่านเชียงของ นับเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือต่อการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย โดยอาจมีระดับรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน