"บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับ ดัชนีฯดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 4

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องปีที่ 4 อีกทั้งเป็น “ผู้นำ” กลุ่มอุตสาหกรรม คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม “ระดับโลก”2 ปีซ้อน พร้อมติดหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564

สำนักสื่อสารองค์กร บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2021 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งนับเป็นบริษัทด้านคมนาคมขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

นอกจากนี้ จากผลการประเมินคะแนนในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดอุตสาหกรรม คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) อีกด้วย

ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวนั้นได้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรและประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับในแง่ผลการดำเนินด้านความยั่งยืนที่เป็นเลิศสะท้อนถึงความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals : UN SDGs) และความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทาย

เช่นนี้ในช่วงเวลาใกล้กัน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อ R หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มการบริการ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอสและคณะกรรมการความยั่งยืน กล่าวว่า “นี่เป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของบริษัทและประเทศที่ได้รับการยอมรับสำหรับผลงาน ESG ที่ยอดเยี่ยมขององค์กรและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ การยอมรับนี้ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของกลุ่มบีทีเอสในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและวินัยในการจัดการในช่วงเวลาที่ท้าทาย”

อนึ่ง The Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เป็นความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

โดยในปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 5,300 แห่งใน 60 อุตสาหกรรม เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน”หุ้นยั่งยืน” หรือ “THSI” เป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว