ขร.เร่งแผนแม่บท M-MAP 2 เตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่ M-MAP 2 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เตรียมนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่เร่งผลักดันต่อไป

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมออนไลน์

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า ปัจจุบัน ขร.อยู่ระหว่างการจัดทำแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง หรือ Railway Demand Forecast Model ขึ้น เพื่อให้เป็นแบบจำลองที่มีความแม่นยำในการคาดการณ์การเดินทางของระบบรางโดยเฉพาะ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า การกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การปรับอัตราค่าโดยสาร การปรับปรุงทางเข้า-ออกสถานี การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่น ตลอดจนมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านระบบราง นำไปสู่การพัฒนาแผนแม่บทรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฉบับใหม่ หรือ M-MAP 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งราง ให้เป็นทางเลือกในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนให้มีคุณภาพในการเดินทางดียิ่งขึ้น

โดยตลอดทั้ง 3 วันภายในงานมีจะการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ การดำเนินงานโครงการ M-MAP 2 การพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง การพัฒนาแบบจำลองความต้องการเดินทางด้วยระบบรางเชิงกิจกรรม มาตรการส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รวมทั้งการเล่าถึงประสบการณ์การพัฒนาระบบรางจากประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA โดยหลังการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวันแล้วได้เปิดเวทีให้ผู้ร่วมสัมมนาได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

“ในวันนี้ นอกจากคณะผู้ศึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งไทยแล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้ใช้เวทีนี้ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะผู้ศึกษาเพื่อการพัฒนาโครงการนี้ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การศึกษาแบบจำลองฯ และแผนแม่บทรถไฟฟ้าฉบับใหม่นี้ ต่อจากนี้เป็นการเร่งเตรียมความพร้อมข้อมูลตามแผนแม่บทเพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่เร่งผลักดันเพื่อเป็นเข็มทิศในการพัฒนาระบบรางไทยในอนาคตต่อไป”

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 นี้ เป็นการศึกษาพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีความครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการเดินทางสูง แต่โครงข่ายยังเข้าไม่ถึง เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ลดความซ้ำซ้อน เพื่อลดการลงทุนและงบประมาณในโครงข่ายที่ไม่มีความจำเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวคิดการวางผังเมืองในอนาคต ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น